Diverses organitzacions es mobilitzen a Catalunya contra el repartiment injust i contaminant dels Fons Europeus de Recuperació Econòmica

30-01-2021

 • Les concentracions han tingut lloc davant la Delegació del Govern a Barcelona i en la Subdelegació del Govern a Tarragona.
 • Les organitzacions manifestants denuncien que els fons de recuperació es destinaran a les mateixes grans empreses i els sectors industrials responsables de la greu crisi climàtica, ecològica, social, econòmica i sanitària que actualment patim.
 • Les corporacions de l’Ibex 35, en connivència amb el Govern de l’Estat, volen repartir-se la major part del ‘pastis’ dels 140.000 Milions d’euros de diner públic. La meitat supondrà un augment de l’endeutament de l’Estat (préstecs) i l’altra la de la UE (subvencions).
 • Els col·lectius exigeixen que s’escolti la veu i les propostes de la societat civil i que els fons europeus s’emprin en l’enfortiment dels serveis públics, de la petita i mitjana empresa, i empreses que compleixin els requisits ambientals.

Nombroses concentracions han tingut lloc avui a desenes de ciutats de l’Estat espanyol, a Catalunya a Barcelona i Tarragona, per a reclamar un canvi radical en el repartiment dels fons europeus provinents del Next Generation UE. Els manifestants han exigit que el diner que rebrà el Govern de l’Estat i les Comunitats Autònomes s’utilitzi per a fer possible una transformació econòmica radical, que prioritzi posar la vida al centre de les persones, dins dels límits de sostenibilitat pel que fa a l’utilització de béns naturals i la capacitat del planeta per absorbir els efectes de l’activitat humana. Així mateix, aboguen per construir un model social equitatiu i just, que acabi amb la creixent desigualtat social i de gènere i ajudi a alliberar a les dones dels treballs no remunerats de cures.

El govern espanyol amb la publicació del RD 36/2020, ha anunciat com pedra angular per a la gestió dels fons potenciar la col·laboració públic-privada. Això socialitza pèrdues i deriva beneficis al privat -mitjançant la figura dels PERTEs-, i posa els bancs privats com a gestores “a títol lucratiu” del diner, reduint les possibilitats a grans projectes i col·locant llindars d’inversió a l’abast de molt poques empreses.

Per tot plegat, col·lectiu de l’àmbit ecologista, social i sindical de Catalunya s’han concentrat a les portes de la Delegació del govern a Barcelona on han entregat un pastís gegant per a simbolitzar que el ‘pastís’ ja està prèviament repartit entre les multinacionals. Mitjançant aquesta activitat els manifestants exigeixen al Govern de l’Estat que els fons europeus es vinculin a condicionalitats ètiques, laborals, de gènere i ambientals. Es tracta d’evitar una major precarització de les condicions laborals i una pèrdua de drets de les classes socials de menor poder adquisitiu, una reducció en les pensions, a més d’una fallida transició ecosocial verda.

Durant la concentració també es varen representar mitjançant semàfors vermells les males praxis en el repartiment dels fons i verds per als criteris que haurien de definir el seu destí. Les organitzacions que donen suport a la mobilització assenyalen la falta de transparència dels governs en la presa de decisions i en els criteris d’adjudicació.

“El moment actual ha de ser una magnífica oportunitat per a originar l’imprescindible canvi que necessitem per encarar l’emergència climàtica i ecològica a què ens enfrontem i per a construir un nou model ecosocial que sigui just i igualitari. Tanmateix, tant el govern de l’Estat com la Generalitat de Catalunya obvien la participació de la societat civil, i existeix una absoluta falta de transparència al voltant de a qui s’adjudicaran els Fons i en quins projectes concrets s’invertiran”, han declarat les organitzacions convocants de la concentració.

Mitjançant aquesta mobilització les organitzacions reclamen al govern de l’Estat i al govern català que adoptin els següents criteris per atorgar els fons Next Generation:

Empoderament social. Transparència en la presa de decisions i en els criteris d’adjudicació amb participació de la societat civil. Rendició de comptes.

 • Un 50% de la contractació per a projectes locals estratègics que fomentin les economies de proximitat.
 • Un 50% del pressupost destinat a una transició ecològica real. Comunitats energètiques, agroecologia, productes de proximitat, etc.
 • Els projectes han de plasmar la perspectiva de gènere i han de ser subjectes a l’acompliment d’estrictes criteris ambientals i socials.
 • Els projectes han de tenir com a criteri prioritari posar la vida al centre. Els projectes han de ser o prioritzar la col·laboració públic-comunitària.
 • Més inversió en serveis públics essencials per a la vida, sanitat, educació, investigació i cultura.

A més a més, des de les organitzacions ecologistes es reclama el principi de precaució respecte el criteri del Govern de prioritzar els projectes de digitalització per a rebre els fons, com per exemple el desplegament de la xarxa 5G. Les organitzacions alerten que la sobre financiació d’empreses tecnològiques no és necessàriament sinònim de millores socials ni ambientals, sinó un desviament de més fons a mans privades i avenços que mal gestionats, poden implicar pèrdua de llocs de treball, danys mediambientals i un augment del consum energètic, contribuint encara més a la ja accelerada emergència climàtica.

Davant l’oportunitat històrica que suposen els fons NextGenerationEU, les organitzacions assenyalen que continuar apostant per l’augment de beneficis econòmics de grans empreses contaminants i fortes emissores de CO2 (principal causa de l’escalfament global) i que vulneren els drets de les treballadores no suposa cap transició, ni ecològica ni social, sinó més del mateix. Per abordar la necessària transició aquests fons s’han de destinar a afavorir una economia de planificació i gestió democràtica, feminista, social i solidària.

 


Diversas organizaciones se movilizan en Catalunya contra el reparto injusto y contaminante de los Fondos Europeos de Recuperación Económica

 • Las concentraciones han tenido lugar frente a la Delegación del Gobierno en Barcelona y en la Subdelegación del Gobierno en Tarragona
 • Las organizaciones manifestantes denuncian que los fondos de recuperación  se destinarán a las mismas grandes empresas y a los sectores industriales responsables de la grave crisis climática, ecológica, social, económica y sanitaria que padecemos actualmente
 • Las corporaciones del Ibex 35, en connivencia con el Gobierno,  quieren repartirse la mayor parte del “pastel” de los 140.000 Millones de euros de dinero público. La mitad supondrá un aumento del endeudamiento del Estado (préstamos) y la otra la de la UE (subvenciones)
 • Los colectivos exigen que se escuche la voz y las propuestas de la sociedad civil y que los fondos europeos se empleen en el fortalecimiento de los servicios públicos, de la pequeña y mediana empresa, y empresas que cumplan los requisitos medioambientales

Numerosas concentraciones han tenido lugar hoy en decenas de ciudades del Estado español, entre ellas Barcelona y Tarragona, para reclamar un cambio radical en el  reparto de los fondos europeos provenientes del Next Generation UE. Los manifestantes han exigido que el dinero que recibirá el Gobierno del Estado y las comunidades autónomas sea utilizado para posibilitar una transformación económica radical, que tenga como prioridad poner la vida de las personas en el centro, dentro de los límites de sostenibilidad en cuanto a la utilización de recursos y la capacidad del planeta para absorber los efectos de la actividad humana. Asimismo, abogan por construir un modelo social equitativo y justo, que acabe con la creciente desigualdad social y de género, y ayude a liberar a las mujeres de los trabajos no remunerados de cuidados.

El gobierno español a través de la publicación del RD 36/2020, ha anunciado como piedra angular para la gestión de los fondos potenciar la colaboración público-privada. Esto socializa pérdidas y deriva beneficios al privado –mediante la figura de los PERTEs–, y pone a los bancos privados como gestores “a título lucrativo” del dinero, reduciendo las posibilidades a grandes proyectos y colocando umbrales de inversión al alcance de muy pocas empresas..

Por ello, varios colectivos del ámbito ecologista, social y sindical de Catalunya se han concentrado a las puertas de la Delegación del gobierno en Barcelona y le han entregado una tarta gigante para simbolizar que el ‘pastel’ ya está previamente repartido entre las multinacionales. A través de esta actividad los manifestantes exigen al Gobierno del Estado que los fondos europeos se vinculen a condicionalidades éticas, laborales, de género y ambientales. Se trata de evitar una mayor precarización de las condiciones laborales y una pérdida de derechos de las clases sociales de menor poder adquisitivo, una reducción en las pensiones, además de una fallida transición ecosocial verde.

Durante la concentración también se representaron mediante semáforos rojos las malas prácticas en el reparto de los fondos y verde para los criterios que deberían definir el destino de estos. Las organizaciones que respaldan la movilización señalan la falta de transparencia de los gobiernos en la toma de decisiones y en los criterios de adjudicación.

“El momento actual tiene que  ser una magnífica oportunidad para originar el imprescindible  cambio que necesitamos para encarar la emergencia climática y ecológica a la que nos enfrentamos y para construir un nuevo modelo ecosocial que sea justo e igualitario. Sin embargo, tanto el gobierno del Estado como la Generalitat de Catalunya no están teniendo en cuenta la participación de la sociedad civil, y existe una absoluta falta de transparencia en torno a quién se van a adjudicar los Fondos y en qué proyectos concretos se van a invertir”, han declarado las organizaciones convocantes de la concentración.

Mediante esta movilización las organizaciones reclaman al gobierno del Estado y al gobierno catalán que adopten los siguientes criterios para otorgar los fondos Next Generation:

 • Empoderamiento social. Transparencia en la toma de decisiones y en los criterios de adjudicación con participación de la sociedad civil. Rendición de cuentas.
 • Un 50% de la contratación para proyectos locales estratégicos que fomenten las economías de proximidad.
 • Un 50% del presupuesto destinado a una transición ecológica real. Comunidades energéticas, agroecología, productos de proximidad, etc.
 • Los proyectos deben plasmar la perspectiva de género y estar sujetos al cumplimiento de estrictos criterios ambientales y sociales.
 • Los proyectos deben tener como criterio prioritario poner la vida en el centro. Los proyectos han de ser o priorizar la colaboración público-comunitaria.
 • Más inversión en servicios públicos esenciales para la vida, sanidad, educación, investigación y cultura.

Además, desde las organizaciones ecologistas se reclama el principio de precaución respecto al criterio del Gobierno de priorizar proyectos de digitalización para el recibimiento de fondos, como es por ejemplo el despliegue de la red 5G. Las organizaciones recalcan que la sobrefinanciación de empresas tecnológicas no es necesariamente sinónimo de mejoras sociales ni ambientales, sino un desvío de más fondos a manos privadas y a avances que, mal gestionados, pueden implicar pérdida de empleo, daños medioambientales y un aumento del consumo energético, contribuyendo aún más a la ya acelerada emergencia climática.

Ante la oportunidad histórica que suponen los fondos NextGenerationEU, las organizaciones señalan que seguir apostando por aumentar los beneficios económicos de grandes empresas contaminantes y fuertes emisoras de CO2 (principal causa del calentamiento global) y que vulneran los derechos de las trabajadoras no supone ninguna transición, ni ecológica ni social, sino más de lo mismo. Para abordar la necesaria transición estos fondos deben destinarse a favorecer una economía de planificación y gestión democrática, feminista, social y solidaria.

Organizaciones que se suman

Amics de la Terra Mallorca
Anticapitalistas
APDHA-Sevilla
Asamblea Antimilitarista de Madrid
Asamblea De Andalucía
Asociación Veciñal Mina Touro O Pino NOn
Ateneo Republicano de Andalucía
Attac
Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita
Sanidad), 
Barrios hartos
Cantabriaconbici
CGT
CIDES
Colectivo Prometeo
Comisión Legal
Coordinadora de Pensionistas de Málaga
Coordinadora de Vivienda de Madrid (PAH)
Desarma Madrid
Docens pel futu
Ecologistas en Acción/Ecoloxistas en Acción/Ecologistes en Acció/ Ekologistak Marxan
Ecotxe
ÉLITE taxi Madrid
Enginyeria sense Fronteres
Entrepueblos
Extinction Rebellion
Feministas por el Clima
FFF-Asturies
Foro Julio Anguita
Fridays For Future Madrid
FridaysForFuture Sevilla
 GOB
Greenpeace
LA CARPA
La Corriente Cooperativa
La villana de Vallecas
Madres por el clima
Marea Blanca de Sevilla
Marea Verde Sevilla
Mocedá pol Clima 
Mujeres Supervivientes
Nais polo Clima
Observatorio de Multinacionales en América Latina-Paz con
Dignidad
Organización Galega de Comunidades de Montes
Otro Tiempo
Plataforma contra los Fondos Buitre
Plataforma por un nuevo modelo energético de Cantabria
Proyecto Comunidades Ecológicas
Red Ecofeminista
Salvemos Ordes
SAT
Sindicato Labrego Galego
Solidaridad Internacional Andalucía
Som Energia Mallorca
Som Sindicalistas, 
Stop Desafiuzamentos
StopDesahucios Móstoles
USTEA
Verdegaia


Comparteix!