Greenpeace és una organització mediambiental mundial que consta de Greenpeace Internacional i d’oficines nacionals i regionals a 55 països. Aquestes oficines duen a terme, de manera independent, les estratègies globals de campanya dins del context local i cerquen el suport financer necessari de socis i donants per finançar aquesta tasca.

Per assegurar una coordinació adequada, hi ha una oficina internacional a Àmsterdam que treballa en col·laboració estreta amb les 55 seccions nacionals i amb els vaixells, part fonamental de l’organització.

Dins de l’estructura de Greenpeace s’ha establert un mecanisme de presa de decisions on tenen participació els diferents sectors de l’organització, cosa que permet prendre decisions consensuades i ràpides, i evitar que cap persona o sector de Greenpeace pugui prendre decisions unilaterals que no hagi avalat la majoria de l’organització.

L’estructura interna de Greenpeace Espanya està formada per:

Documents

Greenpeace Espanya està consituïda com a associació. Els Estatuts en regeixen el funcionament, els quals s’han registrat al Registre Nacional d’Associacions, i amb l’Acord Bilateral amb Greenpeace Internacional.

Els Estatuts de Greenpeace Espanya (GPE)

Els Estatuts, a més de complir la legislació que regula el dret d’associació a Espanya, tenen en compte els criteris organitzatius adoptats per Greenpeace Internacional a nivell global recollits al Governance Handbook. El Consell va aprovar l’última reforma dels Estatuts el 18 de 12 de 2021.

Reglament de Funcionament Intern de Greenpeace Espanya

L’ha elaborat un grup de treball constituït a aquest efecte en el si del Consell de Greenpeace Espanya. L’última versió es va aprovar a l’Assemblea d’aquest Consell, el 5 de març de 2016.

Marc Estratègic 2024-2026

El Marc Estratègic defineix les directrius de treball de l’organització durant els propers tres anys. Transformar el model socioeconòmic, fer front a l’emergència climàtica i la pèrdua de biodiversitat són les nostres prioritats.