Com es decideix l’obertura d’oficines noves de Greenpeace a d’altres països?


Encara que freqüentment rebem ofertes de grups o de persones interessades a obrir delegacions en aquells països on encara no existeix Greenpeace, el procediment d’obertura d’oficines noves no és aquest.

L’expansió de l’organització s’ha de dur a terme d’una manera controlada, ajustant-se a les possibilitats i als recursos disponibles. També és fonamental decidir amb cura quines són les zones prioritàries per implantar l’organització, per a la qual cosa cal tenir molt en compte els objectius globals de les campanyes en què treballem internacionalment.

Quan es decideix obrir una delegació nova, es contacta prèviament amb grups locals, activistes o persones relacionades amb el medi ambient del país en qüestió, i se selecciona aquells que es consideren més adequats per a aquesta tasca, assegurant-se que comparteixen els objectius i els principis bàsics d’actuació de Greenpeace, com ho són la no-violència i la independència política i econòmica.

D’altra banda, també rebem moltes peticions per obrir delegacions regionals als països on ja som presents. Com a norma general, només es manté una oficina per estat, que habitualment es localitza a la capital d’aquest.

El fet de no multiplicar les oficines a cada país respon a la voluntat de simplificar-ne l’estructura (complexa per si mateixa, ja que es tracta d’una organització internacional), d’agilitar els processos interns de presa de decisions i de racionalitzar les despeses, per tal de dedicar directament a activitats de campanya com més part dels fons millor, en comptes d’invertir-los en una xarxa d’oficines a cada estat, cosa que multiplicaria les despeses de lloguers, de personal, d’infraestructura i de viatges.