Quina és la postura de Greenpeace sobre la diversitat lingüística?


Greenpeace és plenament conscient de la importància de defensar la diversitat cultural al mateix temps que es defensa la diversitat ecològica.

Actualment, la web de Greenpeace està disponible en els quatre idiomes oficials que es parlen a les diferents comunitats autònomes de l’Estat: castellà, català, gallec i basc. Malgrat tot, problemes de cost ens impedeixen publicar tots els nostres materials en els quatre idiomes, tal com ens agradaria.

Per tant, la nostra pràctica fins el moment és aquesta:

  • Els documents i d’altres materials editats que es distribueixen simultàniament a tot l’Estat, s’editen en castellà.
  • Els documents i d’altres materials dirigits exclusivament a una comunitat autònoma s’editen de manera bilingüe, en castellà i en l’idioma propi d’aquesta comunitat.
  • Si per raons pràctiques (volum d’un document, cost d’edició, etc.) no és viable publicar un document destinat exclusivament a la distribució en una comunitat autònoma determinada, la publicació s’edita prioritàriament en l’idioma propi d’aquesta.

Creiem que aquestes pràctiques d’una organització de caràcter internacional, combinen la possibilitat que tots els socis accedeixin a la informació de Greenpeace en un idioma que coneguin bé, i al mateix temps col·laboren modestament a la normalització lingüística en cada una de les comunitats autònomes, per la riquesa cultural de les quals Greenpeace sent un gran respecte.