Teniu informació sobre construcció sostenible?


Cada vegada és fa més palesa la necessitat i la demanda social de l’aplicació de criteris de construcció més respectuosos amb el medi ambient i l’ús creixent d’energies i de recursos renovables.

Tot i que per les característiques del treball en l’organització no ens centrem de manera específica en aquest tema, Greenpeace, com a norma, considera que cal seleccionar aquells materials més naturals i obtinguts localment, i no recomana un material alternatiu davant d’un altre. Greenpeace defensa el consum de fusta, de suro i d’altres productes forestals, ja que la fusta és un recurs renovable, molt més ecològic que la resta de materials tòxics (com el PVC) o que tenen una producció més cara i contaminant (l’alumini, el ferro, el ciment, etc.). La fusta és un magatzem natural de carboni i un consum responsable d’aqueta afavoreix el desenvolupament socioeconòmic de les poblacions locals.

Quan esmentem la fusta com a alternativa, ens referim a la fusta d’espècies arbòries obtingudes localment mitjançant sistemes de gestió forestal respectuosos amb el medi ambient (pi, alzina, castanyer, roure, noguera...), amb la certificació FSC; i sempre que s’usin per a tractar-la i conservar-la, ceres, pintures o vernissos no contaminants.