Sabies que la ramaderia genera tants gasos amb efecte d’hivernacle com tots els cotxes, trens, vaixells i avions junts?

El
14,5 %
de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a nivell mundial procedeixen directament de la ramaderia.
El
80 %
de la desforestació de l’Amazònia s’atribueix a l’activitat ramadera.
Amb quasibé
2.000 tones,
Espanya és el país de la UE on més es consumeixen antibiòtics en els animals productors d’aliments.
ramaderia industrial consum exacerbat de carn resistència als antibiòtics protecció medi rural Espanya

El problema

El consum exacerbat de carn i d’altres derivats animals procedents de la ramaderia industrial és una de les qüestions alimentàries més importants del nostre temps. El seu consum als països desenvolupats ha aconseguit nivells totalment insostenibles, i encara pitjor és que es considera normal, natural, necessari i agradable. Espanya és el primer país europeu i el cinquè mundial que més carn consumeix per persona a l’any.

Aquests són els set grans problemes derivats d’un consum de carn excessiu:

1. És dolent per a la nostra salut

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha classificat a la carn processada com a “carcinògena per als humans” i la carn vermella, com a “probablement carcinògena per als humans”. A més, el consum excessiu de carn, en combinació amb altres factors com la falta d’exercici físic, contribueix a deteriorar la nostra salut, ja que genera sobrepès, obesitat, diabetis tipus II i malalties cardiovasculars.

D’altra banda, l’ús massiu d’antibiòtics en la ramaderia industrial contribueix significativament al desenvolupament de resistències a aquests medicaments. Segons l’OMS, la resistència als antibiòtics podria provocar més morts que el càncer en 2050. Espanya és el país d’Europa que més els utilitza en aquest sector.

2. Contribueix al canvi climàtic

La ramaderia és la responsable de l’emissió del 14,5 % dels gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), tant com tots els cotxes, trens, vaixells i avions junts. Entre els gasos emesos es troben el CO2, però especialment el metà i l’òxid nitrós, dos GEH molt més potents que el CO2. Aquests gasos provenen de les emissions directes, però també de les indirectes derivades d’un model d’agricultura depenent del petroli i dels plaguicides i fertilitzants químics que sustenten la ramaderia industrial. No podem frenar l’escalfament global si no canviem la manera de produir i de consumir carn i altres derivats animals.

3. Monopolitza la terra cultivable

Amb prop del 75 % – 80 % de la superfície agrícola destinada a la ramaderia, tant en forma de pastures com per a produir pinsos, no aconseguirem salvar els boscos i frenar la pèrdua de biodiversitat si no frenem l’expansió de la ramaderia industrial. Estem transformant l’Amazònia en filets barats: el 80 % de la desforestació s’atribueix a l’activitat ramadera.

4. Minva la biodiversidad

L’agricultura industrial destrueix massivament la biodiversitat, fins i tot l’alimentària. Al món hi ha més de 30.000 espècies vegetals comestibles, però, cada vegada, centrem més la nostra alimentació i la dels animals en quatre: blat, soia, blat de moro i arròs. El mateix fa la ramaderia industrial. Segons la FAO, la cinquena part de les races de bestiar a nivell mundial està en perill d’extinció.

Els monocultius per a la producció de pinsos són altament demandants de fertilitzants i plaguicides sintètics, una amenaça directa per a moltes espècies. Els límits dels camps i les tanques desapareixen, de manera que es destrueixen hàbitats importants, fins i tot, per a la pròpia agricultura, ja que són refugi i font d’aliment per a moltes espècies beneficioses, com els insectes pol·linitzadors.

No ens podem permetre continuar perdent biodiversitat, per això hem de canviar la manera de produir i consumir carn.

5. Enverina laigua

Purins, antibiòtics, fertilitzants i plaguicides contaminen els aqüífers i arriben a provocar “zones mortes” als oceans. A més, la ramaderia demanda altes quantitats d’aigua. Per exemple, per a produir 1 kg de filet de vedella calen 15.000 litres d’aigua, mentre que per a produir 1 kg de blat en fan falta 1.300 litres, o 131 per 1 kg de pastanagues. L’aigua és vida i perquè continuï sent-ho cal canviar el model productiu i reduir el consum de carn.

6. Afavoreix un sistema de producció de grans capitals

L’augment en l’eficiència i l’eficàcia de la producció de carn i d’altres derivats animals concentra el poder de mercat en unes poques mans, en detriment de les petites comunitats agrícoles. Canviar la manera de produir i consumir carn és una forma de canviar les regles del joc i de promoure la sobirania alimentària.

7. Oblida el benestar animal

Tot el model de ramaderia industrial es basa al principi bàsic: alimentar i sacrificar els animals com més ràpid millor i amb qualsevol condició per a maximitzar els beneficis. Això, generalment, significa mantenir vaques, porcs i pollastres en explotacions amb una elevada densitat d’animals, sense respectar-ne el benestar i creant una bomba de rellotgeria per al sorgiment de malalties. Donar suport a la ramaderia extensiva i ecològica és donar suport a un model on els animals viuen dignament i contribueixen a l’equilibri ecològic.

«Si el consum alimentari d’Espanya tornés als patrons de la dieta mediterrània d’antuvi, les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle associades a la producció d’aliments baixarien un 72 %; l’ús de terres agrícoles es reduiria en un 58 %; el consum d’energia disminuiria en un 52 % i el d’aigua en un 33 %.»

La solució

Davant aquest escenari només hi ha una solució, és a dir, la reducció dràstica de la producció i del consum de carn i d’altres derivats animals. L’aposta per una dieta baixa en proteïna animal i on predominin els aliments d’origen vegetal, ecològics i locals és la millor per a la nostra salut i la del planeta.

Què hi fa Greenpeace

A Greenpeace treballem per aconseguir un model d’agricultura i de ramaderia que ens pugui proveir d’aliments sans, de qualitat, de proximitat, que permeti mantenir un món rural viu i, per descomptat, que respecti el medi ambient i el benestar animal.

Davant la futura modificació del Reial decret sobre protecció de les aigües contra la contaminació produïda pels nitrats procedents de fonts agràries, Greenpeace ha manifestat la necessitat d’una major ambició i d’anar a l’arrel del problema: és urgent prohibir els projectes nous de macrogranges, l’ampliació dels existents i desenvolupar un pla estratègic per a reduir la cabanya ramadera en intensiu.

D’altra banda, és imperant reduir el consum de carn i altres derivats animals de producció industrial i donar suport a la producció extensiva, local, de qualitat i ecològica, de manera que es promou l’adopció de la “dieta de salut planetària”, tal com demana la comunitat científica. Per a això, des de Greenpeace estem treballant amb diverses administracions estatals, regionals i locals.

Què hi pots fer tu

Demana a les administracions que deixin de donar suport a la ramaderia industrial. Signa la petició!

Actua amb el teu consum! La dieta és una de les eines millors i més senzilles que tenim per a contribuir positivament a salvar el planeta i a millorar la nostra salut. Aquí et proposem algunes idees per a una dieta més saludable per a tu i per al planeta.

Suma’t a Greenpeace! Siguis part de la nostra organització per exigir a governs i empreses que fomentin una ramaderia extensiva i ecològica, que tingui en compte el benestar animal i la nostra salut. Fes clic aquí per unir-te a Greenpeace!